OndersteuningsTeam Oost- en West-Vlaanderen

Kerntaken

1. Helpdesk

Hulpverleners kunnen bij het OTA terecht voor informatie, doorverwijzing of éénmalig advies. De hulpverlener legt telefonisch zijn casus voor. We bespreken de casus en reflecteren over zijn of haar kijk en aanpak. We denken samen na over verdere stappen die de hulpverlener kan zetten in zijn of haar begeleiding van de jongere en of het gezin. We geven informatie en waar nodig verwijzen we door.

2. Ondersteuningstrajecten individuele hulpverleners

Hulpverleners kunnen bij het OTA ook terecht voor een individueel ondersteuningstraject.

Het doel van een ondersteuningstraject is de hulpverlener te versterken in zijn interculturele competenties. Binnen dit traject gaan we aan de slag met de (leer)vraag van de hulpverlener die aanmeldt.

Een ondersteuningstraject kan verschillende vormen en intensiteit aannemen. Ieder ondersteuningstraject start met een overleg. We bekijken de leervraag van de hulpverlener naar aanleiding van zijn of haar begeleiding van een jongere of gezin met een familiale migratieachtergrond. Dit kan bijvoorbeeld een vraag zijn naar ondersteuning bij de vraagverheldering vanuit cultuursensitief perspectief, bij verbinding maken en vertrouwen installeren, bij bemiddeling in conflicten binnen gezinnen, enz. We stippelen samen het traject uit. Dit kan een coachingstraject zijn achter de schermen, maar de bemiddelaar kan evengoed meegaan naar een gesprek. We nemen hierbij de hulpverlening niet over, we ondersteunen ze.

De aanmelding wordt besproken op het het OTA team (dinsdagvoormiddag) waar het dossier wordt toegewezen aan een bemiddelaar.

3. Ondersteuningstrajecten teams & organisaties

Onze samenleving is superdivers. Deze diversiteit zien we ook binnen de Integrale Jeugdhulp. Het zorgt voor heel wat uitdagingen voor teams en organisaties. Wil je kwaliteitsvolle zorg aanbieden voor ieder kind, jongere of gezin dan vraagt dit van teams en organisaties om te werken aan cultuursensitieve zorg. Teams kunnen bij OTA terecht voor ondersteuning via intervisie, teamcoaching en vorming.

OTA kan gevraagd worden voor intervisie. OTA sluit aan bij een interne intervisie waarbij we vanuit cultuursensitief perspectief ons licht werpen op de casus. Hierbij delen we onze kennis en reflecteren we over de aanpak van de hulpverlening binnen deze casus.

OTA kan gevraagd worden voor teamcoaching. OTA sluit aan bij een teamvergadering waarbij we vanuit enkele casussen en ervaringen van het team inzoomen op een specifieke leervraag van het team bijvoorbeeld het begeleiden van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen.

Vanuit onze praktijkervaring en gekoppeld aan theoretische kennis, bieden we vorming aan rond thema’s die verband houden met cultuursensitieve zorg en jeugdhulpverlening.

4. Ondersteuning van de Integrale Jeugdhulp

Het OTA organiseert een open vormingsaanbod voor de verschillende sectoren van de Integrale Jeugdhulp. We vertrekken hierbij vanuit de basis ‘cultuursensitief hulpverlenen’ en zoomen in op specifieke thema’s zoals gezinshereniging, opgroeien in een gepolariseerde samenleving, enz. (aanbod zie deskundigheidsbevordering)

Vzw OTA Oost- en West-Vlaanderen heeft het komende najaar verschillende leer- en uitwisselingsmomenten in petto! Hieronder alvast het najaarsaanbod voor 2022:

  •  Basisvorming diversgevoelig (voorheen: cultuursensitief) hulpverlenen in de jeugdhulp – hele dag

De superdiverse samenleving is niet meer weg te denken, ook binnen de jeugdhulpverlening is dit een feit. Het begeleiden van gezinnen met een (familiale) migratieachtergrond vormt voor veel hulpverleners een uitdaging. Hoe maak ik verbinding met cliënten die verschillend lijken dan mezelf? Hoe kan ik jongeren en ouders laten participeren als ik het gevoel heb dat we elkaar niet begrijpen?

We starten met een korte voorstelling van onze werking. Aan de hand van enkele oefeningen staan we stil bij onze en andere referentiekaders, handelingsverlegenheid en verbinding maken. Enkele aandachtspunten in interculturele contacten komen aan bod en we leren om andere vragen te stellen. Nadien reflecteren we over de toepassing in de praktijk vanuit concreet casusmateriaal. Het aanbrengen van eigen casusmateriaal is wenselijk.

10/11/2022        Basisvorming diversgevoelig hulpverlenen in de jeugdhulp: inschrijvingsformulier

  • Workshop gezinshereniging – halve dag

Gezinnen op de vlucht migreren vaak niet samen. Heel wat ouders en ook minderjarigen maken de oversteek eerst alleen om daarna andere familieleden over te brengen. Via de procedure van gezinshereniging proberen ze om hun gezin opnieuw samen te brengen. Deze procedure brengt op verschillende vlakken heel wat stress met zich mee. Naast administratieve, financiële en praktische druk, ervaren veel herenigers en neveninstromers een grote psychosociale last zowel voor de gezinshereniging als erna.

In deze workshop focussen we ons op de psychosociale impact van deze procedure op gezinsleden. Hoe kan je als hulpverlener herenigers en neveninstromers zo goed mogelijk voorbereiden? En wat na de hereniging? Blijkt het steeds een verhaal van “one happy family” te zijn of ligt de waarheid in de realiteit ergens anders? Hoe worden kinderen opnieuw kinderen en welke rol is er voor de ouders weggelegd? Hoe ondersteun je het ‘nieuw samengesteld gezin’?

Aan de hand van een interactieve workshop met focus op casussen, oefeningen en het aanreiken van enkele concrete methodieken proberen we samen met de deelnemers een antwoord te vinden op deze en nog veel meer vragen die rond dit thema spelen.

08/12/2022        Workshop gezinshereniging: inschrijvingsformulier

  • Workshop identiteitsontwikkeling bij jongeren met een migratieachtergrond – halve dag

Vanuit algemene theoretische kaders over identiteit kijken we naar de identiteitsbeleving van jongeren met een migratieachtergrond. Wanneer en waardoor komt hun identiteit onder druk te staan? Hoe navigeren zij hun verschillende identiteiten en waar kan dit mislopen? Welke impact hebben racisme en discriminatie op hun zelfbeeld? Welke invloed heeft het proces van migratie op hen? En hoe kan jij als hulpverlener jongeren ondersteunen in een positieve identiteitsontwikkeling?

Aan de hand van concrete voorbeelden komen we tot antwoorden op deze vragen. In deze vorming leer je identiteit kennen als meervoudig, dynamisch en situationeel concept en krijg je tips over hoe je als hulpverlener ruimte kan maken voor de identiteitsontwikkeling van jongeren met een migratieachtergrond.

15/12/2022       Workshop identiteitsontwikkeling: inschrijvingsformulier