OndersteuningsTeam Oost- en West-Vlaanderen

Kerntaken

1. Ondersteuningstrajecten:

  • Advies en informatie

Hulpverleners kunnen bij het OTA terecht voor éénmalig advies. De hulpverlener legt telefonisch zijn casus voor. Vanuit onze ervaring delen we verschillende hypothesen die van toepassing kunnen zijn op de casus. We reflecteren samen over zijn of haar aanpak en denken na over verdere stappen die de hulpverlener kan zetten in zijn of haar begeleiding van de jongere en het gezin. Waar nodig verwijzen we door.

  • Participatieve ondersteuning van een individuele hulpverlener 

Hulpverleners kunnen bij het OTA ook terecht voor een actieve ondersteuning. Deze ondersteuning kan verschillende vormen en intensiteit aannemen. Van ondersteuning bij de vraagverheldering, hulp bij verbinding maken en vertrouwen installeren tot bemiddelen in conflicten tussen de hulpverlener en de cliënt of binnen een gezin waarbij we inzetten op het herstellen van de relaties.

De aanmelding wordt besproken op het het OTA team waar het dossier wordt toegewezen aan een bemiddelaar. Ieder dossier start met een grondig dossieroverleg. In dit voorbereidend overleg komen minimaal de volgende zaken aan bod:

– De casus en de reeds ondernomen stappen worden uitgebreid toegelicht

– Er wordt beslist of een cliëntcontact effectief nodig is of de hulpverlener na het overleg zelf verder kan.

– OTA en de hulpverlener maken hun samenwerking concreet: met wie worden gesprekken gepland, doel van de gesprekken, enz… OTA vindt het belangrijk om gesprekken te voeren met alle betrokkenen binnen de context van de jongere.

– De aandachtspunten in de samenwerking worden samen overlopen

De OTA medewerker coacht de hulpverlener in het werken met en verbinden van verschillende culturele en levensbeschouwelijke referentiekaders. We vertrekken daarbij vanuit de meervoudige identiteit van de hulpverlener om aansluiting te vinden bij de jongere (en zijn meervoudige identiteit). We beschouwen onszelf als partner van, als ‘gelijke’ met de hulpverlener waarbij we onze expertise zien als een toevoeging aan de expertise van de hulpverlener. We nemen de hulpverlening niet over, we ondersteunen ze.

  • Teamcoaching

Naast de individuele coaching geloven we sterk in de gedeelde ‘leerervaring’.  De praktijk leert ons dat werken in superdiversiteit de hulpverlener uitdaagt in zijn wereldbeeld als hulpverlener en als individu, wat een extra ‘stretchoefening’ betekent.  Daarenboven zijn sommige casussen zo complex en maatschappelijk gevoelig dat ze de eigen tegenstellingen binnen een organisatie zichtbaar maken (vb. radicalisering). Dit heeft een invloed op het welbevinden van een team en organisatie. Tijdens een intervisie kan hier de nodige aandacht en zorg aan besteed worden.

2. Deskundigheidsbevordering

Het OTA werkt daarnaast ook aan deskundigheidsbevordering door het organiseren van vorming over ‘cultuursensitief hulpverlenen’ (aanbod zie deskundigheidsbevordering)