OndersteuningsTeam Oost- en West-Vlaanderen

OTA_Vergaderbol_inhoud-copy

Onze samenleving is superdivers. Deze diversiteit zien we ook binnen de Integrale Jeugdhulp. Het zorgt voor heel wat uitdagingen voor teams en organisaties. Wil je kwaliteitsvolle zorg aanbieden voor ieder kind, jongere of gezin dan vraagt dit van teams en organisaties om te werken aan cultuursensitieve zorg. Teams kunnen bij OTA terecht voor ondersteuning via intervisie, teamcoaching en vorming.

Wij horen het graag als we iets kunnen betekenen voor uw organisatie!


 

Teamcoaching, supervisie & vorming

OTA kan gevraagd worden aan te sluiten bij een teamvergadering of als externe supervisor waarbij we vanuit één of meerdere casussen en ervaringen van het team inzoomen op een specifieke leervraag. We brengen het kader van cultuursensitief handelen binnen (kennis, vaardigheden en attitude) en brengen reflectie en dialoog over het thema ‘diversiteit’ in het team en de organisatie op gang. Dit kan éénmalig, structureel of binnen een traject.

Vanuit onze praktijkervaring en gekoppeld aan theoretische kennis, bieden we vorming aan rond thema’s die verband houden met cultuursensitieve zorg en (jeugd)hulpverlening.

Bestaande vormingspakketten

Basisworkshop cultuursensitief hulpverlenen (1 dagdeel)

Deze vorming biedt een eerste reflectie aan medewerkers, teams en organisaties omtrent cultuursensitief handelen vanuit de praktijk. Werken we op maat van alle gezinnen? Hoe maak ik verbinding met cliënten die zo verschillende lijken dan mezelf? Aan de hand van enkele oefeningen staan we stil bij referentiekaders, handelingsverlegenheid en verbinding maken, enkele aandachtspunten in interculturele contacten komen aan bod. We reflecteren over de toepassing in de praktijk vanuit concreet casusmateriaal.

Werken met minderjarige vluchtelingen in de integrale jeugdhulp (2 dagdelen)

Minderjarige vluchtelingen en gezinshereniging (2 dagdelen)

Gezinnen op de vlucht migreren vaak niet samen. Heel wat minderjarige vluchtelingen maken de oversteek eerst alleen om daarna andere familieleden over te brengen. Via de procedure van gezinshereniging proberen heel wat NBMV’s (Niet Begeleide Minderjarige Vluchtelingen) hun gezin opnieuw samen te brengen. Deze procedure brengt op verschillende vlakken heel wat stress met zich mee. Naast administratieve, financiële en praktische druk, ervaren veel van deze jongeren een grote psychosociale last zowel voor de gezinshereniging als erna.

In deze vorming focussen we ons op de  psychosociale impact van deze procedure op de minderjarige vluchtelingen. Hoe kan je als hulpverlener deze jongere zo goed mogelijk voorbereiden? En wat na de hereniging? Blijkt het steeds een verhaal van “one happy family” te zijn of ligt de waarheid in de realiteit ergens anders? Hoe worden kinderen opnieuw kinderen en welke rol is er voor de ouders weggelegd? Hoe ondersteun je het ‘nieuw samengesteld gezin’?

Aan de hand van een interactieve vorming met focus op casussen, oefeningen en het aanreiken van enkele concrete methodieken proberen we samen met de deelnemers een antwoord te vinden op deze en nog veel meer vragen die rond dit thema spelen.

Radicalisering, een complex verhaal & opgroeien in een gepolariseerde wereld (2 dagdelen)

Welke elementen spelen een rol in het radicaliseringsproces van een jongere? Na het bespreken van de verschillende elementen, kijken we hoe maatschappelijke tendensen, zoals polarisering, een invloed hebben op het welbevinden en de identiteitsontwikkeling van jongeren. Vanuit deze informatie bekijken we hoe we hiermee aan de slag kunnen gaan. We gaan na hoe we zelf uit het polariserende discours kunnen stappen om op een constructieve manier aan de slag te gaan met de jongere.


Open aanbod 2020

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werd al ons groepsaanbod verplaatst naar het najaar.

Voor meer informatie over ons vormingsaanbod, neem contact met ons op via 09 267 75 26 of

Basisworkshop ‘cultuursensitief hulpverlenen in de jeugdhulp’ ism IROJ West-Vlaanderen

De superdiverse samenleving is niet meer weg te denken, ook binnen de jeugdhulpverlening is dit een feit. Het begeleiden van gezinnen met een migratieachtergrond vormt voor veel hulpverleners een uitdaging. Hoe maak ik verbinding met cliënten die verschillend lijken dan mezelf? Hoe kan ik jongeren en ouders laten participeren als ik het gevoel heb dat we elkaar niet begrijpen?

We starten met een korte voorstelling van onze werking. Aan de hand van enkele oefeningen staan we stil bij onze en andere referentiekaders, handelingsverlegenheid en verbinding maken. Enkele aandachtspunten in interculturele contacten komen aan bod en we leren om andere vragen te stellen. Nadien reflecteren we over de toepassing in de praktijk vanuit concreet casusmateriaal. Het aanbrengen van eigen casusmateriaal is mogelijk.

Voor wie? Hulpverleners uit de integrale jeugdhulp uit de regio West-Vlaanderen. Maximum 2 hulpverleners uit dezelfde organisatie.

Waar en wanneer?

  • 17 september 2020 in het VAC Brugge van 9u30 tot 16u00
  • 30 oktober 2020 in het VAC Brugge van 9u30 tot 16u00
  • 25 november 2020 in het VAC Brugge van 9u30 tot 16u00

Kostprijs? Deelname is kosteloos, maar inschrijven is noodzakelijk. De plaatsen zijn beperkt! – catering inbegrepen

Inschrijven kan via het  Inschrijvingsformulier


Vorming ‘minderjarige vluchtelingen en gezinshereniging’

Gezinnen op de vlucht migreren vaak niet samen. Heel wat minderjarige vluchtelingen maken de oversteek eerst alleen om daarna andere familieleden over te brengen. Via de procedure van gezinshereniging proberen heel wat NBMV’s (Niet Begeleide Minderjarige Vluchtelingen) om opnieuw hun gezin samen te brengen.

Deze procedure brengt op verschillende vlakken heel wat stress met zich mee. Naast administratieve, financiële en praktische druk, ervaren veel van deze jongeren een grote psychosociale last zowel voor de gezinshereniging als erna.

In deze vorming vertrekken we vanuit het concept van NBMV in al zijn facetten waarna we kort inzoomen op de praktische kant van de gezinshereniging. We nemen verder vooral de tijd om te focussen welke psychosociale impact deze procedure op minderjarige vluchtelingen heeft. Hoe kan je als hulpverlener deze jongere zo goed mogelijk voorbereiden? En wat na de hereniging? Blijkt het steeds een verhaal van “one happy family” te zijn of ligt de waarheid in de realiteit ergens anders? Hoe worden kinderen opnieuw kinderen en welke rol is er voor de ouders weggelegd?

Aan de hand van een interactieve vorming met focus op casussen, oefeningen en het aanreiken van enkele concrete methodieken proberen we samen met de deelnemers een antwoord te vinden op deze en nog veel meer vragen die rond dit thema spelen.

Voor wie? Hulpverleners uit de integrale jeugdhulp uit de regio’s Oost- en West-Vlaanderen. Maximum 2 hulpverleners uit dezelfde organisatie.

Waar en wanneer? 24 september in het PAC Gent van 9u30 tot 16u00

Kostprijs? Deelname is kosteloos, maar inschrijven is noodzakelijk. De plaatsen zijn beperkt!

Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier.


Casustafels 

In de praktijk worden (jeugd)hulpverleners vaak geconfronteerd met thema’s binnen het cultuursensitief hulpverlenen die voor vragen en nieuwe uitdagingen zorgen in hun begeleiding. Door middel van verschillende casustafels wil het OTA vzw Oost- en West-Vlaanderen nieuwe inzichten bieden in het omgaan met deze uitdagingen.

Een casustafel bestaat uit ongeveer 8 hulpverleners uit de integrale jeugdhulp. Aan de hand van enkele casussen gaan we in gesprek over specifieke thema’s. In groep bespreken we de casus, gaan we op zoek naar krachten en staan stil bij uitdagingen. Casussen worden steeds aangebracht door de deelnemers zelf, gekoppeld aan één of meerdere leervragen. Het doel is te komen tot onderlinge uitwisseling van kennis, informatie, reflectie en ervaringen aan de hand van reële casussen gekoppeld aan concrete thema’s.

De casustafels zijn toegankelijk voor hulpverleners uit de integrale jeugdhulp uit de regio’s Oost- en West-Vlaanderen.

Casustafel 1: Begeleiding van NBMV als doelgroep binnen de integrale jeugdhulp

De groep van NBMV’s (niet begeleide minderjarige vreemdelingen) vormt een kwetsbare groep binnen de jeugdhulpverlening. Ze zijn nog kind, zijn alleen, hebben geen context om op terug te vallen. Vaak dragen ze een zware rugzak met zich mee van negatieve en of traumatische ervaringen uit het land van herkomst, van tijdens hun vluchtroute of sinds hun aankomst in België. De groep van NBMV’s is gevarieerd. Hoe kan ik als begeleider deze jongeren ondersteunen? Wat zijn de noden van deze jongeren? Hoe ga ik om met afstand en nabijheid? Enz.

  • 12 november 2020 in het PAC Gent van 9u30 tot 12u30
  • 3 december 2020 in het VAC Brugge van 9u30 tot 12u30

Casustafel 2: Identiteitsvorming bij jongeren met een migratieachtergrond.

Iedere jongere legt een weg af in zijn persoonsontwikkeling. Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Wie mag ik zijn? Hoe kijken de andere naar mij? Wat verwachten ze van mij? Veel jongeren zijn zoekende. Voor jongeren met een migratieachtergrond is het vaak net iets ingewikkelder. Ze bewegen zich in zeer verschillende leefwerelden, wat een verrijking is, maar tegelijkertijd ook een uitdaging vormt. Het is belangrijk als hulpverlener deze bijkomende uitdaging te kennen en te erkennen. Dit heeft immers grote impact op het leven van de jongere, en van zijn/haar gezin.

  • 23 september 2020 in het PAC Gent van 9u30 tot 12u30
  • 2 oktober 2020 in het VAC Brugge van 9u30 tot 12u30

Kostprijs? Deelname is kosteloos. We verwachten van de ingeschreven deelnemers een engagement na inschrijving aangezien het aantal plaatsen beperkt is.

Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier.


‘Opgroeien in een gepolariseerde wereld’ – vormingsdag door Birsen Taspinar

Hoe is het voor kinderen en jongeren om op te groeien in een gepolariseerde wereld? Welke littekens laat racisme na bij kinderen en jongeren en welk effect heeft dit op het ontwikkelen van je identiteit? Hoe kan je als hulpverlener binnen de jeugdhulpverlening kinderen en jongeren hierbij ondersteunen?

Aan de hand van casusmateriaal gaan we aan de slag met een concrete tool om bij volgende vraagstukken stil te staan:
– Welke effecten heeft racisme op jongeren en kinderen?
– Hoe kunnen hulpverleners de kwetsuren herkennen?
– Hoe kunnen hulpverleners hen daarbij ondersteunen en hen leren om beter om te gaan met de effecten?
– Waar kan men steun vinden als slachtoffer?
– Hoe kunnen we hulpverleners versterken om adequater te reageren op situaties van racisme en uitsluiting?

Mevrouw Birsen Taspinar is psychologe, systeemtherapeute en geeft vormingen over onder andere transculturele psychologie en cultuursensitieve hulpverlening. Ze is bovendien auteur van het boek ‘Moeders van stilte.’ en schetst tijdens deze vormingsdag een ruimer kader over dit thema en stelt bovendien een concrete tool voor die hulpverleners kunnen inzetten in het geval van racisme-effecten bij jongeren.

Voor wie? Hulpverleners uit de integrale jeugdhulp uit de regio’s Oost- en West-Vlaanderen. Maximum 2 hulpverleners uit dezelfde organisatie.

Waar en wanneer? 15 oktober 2020 van 9u30 tot 16u30 in PAC Het Zuid – Vormingslokaal Mondiale Solidariteit (Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent)

Kostprijs? Deelname kost €10 (inclusief catering). We verwachten van de ingeschreven deelnemers een engagement na inschrijving aangezien het aantal plaatsen beperkt is.

Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier

 


Save the date 19 november 2020 – Omgaan met polarisering in de leefgroep

Meer info en mogelijkheid tot inschrijving volgt weldra