OndersteuningsTeam Oost- en West-Vlaanderen

Visie en missie

Visie

Het Ondersteuningsteam (OTA) werkt aan een samenleving waar alle kinderen en jongeren zich verbonden voelen met de verschillende leefwerelden waarin ze zich bewegen. We willen dat jongeren zich thuis voelen en volwaardig deelnemen aan de samenleving.

We geloven dat divers-gevoelig handelen integraal deel uitmaakt van een kwalitatieve jeugdhulp.  OTA ondersteunt professionele hulpverleners uit de integrale jeugdhulp om dit te realiseren.

Bruggen bouwen

OTA bouwt bruggen tussen jongeren, ouders en alle hulpverleningspartners met wie ze te maken krijgen. Door zichtbaar te maken wat eigen is aan de verschillende wereldbeelden en opvoedingslogica’s, werken we aan wederzijds vertrouwen, respect, begrip en erkenning.

Meerzijdige partijdigheid

We werken vanuit meerzijdige partijdigheid, waarbij we ons in de schoenen van alle betrokkenen verplaatsen. OTA is een meerwaarde voor de hulpverlening door meertalige hulpverleners in te zetten, getraind in interculturele bemiddeling en gespreksvoering. Waar nodig werkt OTA samen met vrijwilligers met uiteenlopende culturele en etnisch-religieuze achtergronden.

Dialoog voeden

OTA voedt de interculturele dialoog zodat de communicatie helder verloopt en de opdracht van de hulpverlening duidelijk is. We willen er mee voor zorgen dat hulpverlening de gezinnen tijdig bereikt en daadwerkelijk als hulp ervaren wordt.

Verbreden en verbinden

OTA wil de westerse vanzelfsprekendheden in de dominante opvoedings- en hulpverleningsmodellen zichtbaar maken, nuanceren en verbreden. We stimuleren hulpverleners en cliënten (zowel jongeren als ouders) om met andere zienswijzen kennis te maken en verbinding te maken met elkaar.

Via het aanreiken van informatie, coaching en vorming geven we advies over wat werkt en wat haalbaar is binnen een hulpverleningstraject met de cliënt.

Signaleren en sensibiliseren

We zien het als onze taak om aandachtspunten op het vlak van toegankelijkheid van de jeugdhulpverlening te signaleren aan alle betrokken actoren. OTA denkt na over uitdagingen binnen de superdiverse samenleving. Vanuit onze expertise willen we wegen op innovatie en relevante beleidsvoering.

 

Missie

OTA organiseert ondersteuning via advies, bemiddeling, coaching en vorming voor hulpverleners uit de integrale jeugdhulp die jongeren met een migratieachtergrond begeleiden.

We werken vanuit meerzijdige partijdigheid waarbij we  de communicatie tussen de jongere, zijn context en de betrokken hulpverlening willen optimaliseren opdat de jeugdhulp maximaal toegankelijk en doeltreffend is voor deze maatschappelijk kwetsbare cliëntgroep.