OndersteuningsTeam Oost- en West-Vlaanderen

Wat doen we

Kerntaken

1. Helpdesk

Hulpverleners kunnen bij het OTA terecht voor informatie, doorverwijzing of éénmalig advies. De hulpverlener legt telefonisch zijn casus voor. We bespreken de casus en reflecteren over zijn of haar kijk en aanpak. We denken samen na over verdere stappen die de hulpverlener kan zetten in zijn of haar begeleiding van de jongere en of het gezin. We geven informatie en waar nodig verwijzen we door.

2. Ondersteuningstrajecten individuele hulpverleners

Hulpverleners kunnen bij het OTA ook terecht voor een individueel ondersteuningstraject.

Het doel van een ondersteuningstraject is de hulpverlener te versterken in zijn interculturele competenties. Binnen dit traject gaan we aan de slag met de (leer)vraag van de hulpverlener die aanmeldt.

Een ondersteuningstraject kan verschillende vormen en intensiteit aannemen. Ieder ondersteuningstraject start met een overleg. We bekijken de leervraag van de hulpverlener naar aanleiding van zijn of haar begeleiding van een jongere of gezin met een familiale migratieachtergrond. Dit kan bijvoorbeeld een vraag zijn naar ondersteuning bij de vraagverheldering vanuit cultuursensitief perspectief, bij verbinding maken en vertrouwen installeren, bij bemiddeling in conflicten binnen gezinnen, enz. We stippelen samen het traject uit. Dit kan een coachingstraject zijn achter de schermen, maar de bemiddelaar kan evengoed meegaan naar een gesprek. We nemen hierbij de hulpverlening niet over, we ondersteunen ze.

De aanmelding wordt besproken op het het OTA team (dinsdagvoormiddag) waar het dossier wordt toegewezen aan een bemiddelaar.

3. Ondersteuningstrajecten teams & organisaties

Onze samenleving is superdivers. Deze diversiteit zien we ook binnen de Integrale Jeugdhulp. Het zorgt voor heel wat uitdagingen voor teams en organisaties. Wil je kwaliteitsvolle zorg aanbieden voor ieder kind, jongere of gezin dan vraagt dit van teams en organisaties om te werken aan cultuursensitieve zorg. Teams kunnen bij OTA terecht voor ondersteuning via intervisie, teamcoaching en vorming.

OTA kan gevraagd worden voor intervisie. OTA sluit aan bij een interne intervisie waarbij we vanuit cultuursensitief perspectief ons licht werpen op de casus. Hierbij delen we onze kennis en reflecteren we over de aanpak van de hulpverlening binnen deze casus.

OTA kan gevraagd worden voor teamcoaching. OTA sluit aan bij een teamvergadering waarbij we vanuit enkele casussen en ervaringen van het team inzoomen op een specifieke leervraag van het team bijvoorbeeld het begeleiden van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen.

Vanuit onze praktijkervaring en gekoppeld aan theoretische kennis, bieden we vorming aan rond thema’s die verband houden met cultuursensitieve zorg en jeugdhulpverlening.

4. Ondersteuning van de Integrale Jeugdhulp

Het OTA organiseert een open vormingsaanbod voor de verschillende sectoren van de Integrale Jeugdhulp. We vertrekken hierbij vanuit de basis ‘cultuursensitief hulpverlenen’ en zoomen in op specifieke thema’s zoals gezinshereniging, opgroeien in een gepolariseerde samenleving, enz. (aanbod zie deskundigheidsbevordering)